SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Nghiên cứu sản xuất thăm hút dầu phục vụ xử lý sự cố tràn dầu

Nghiên cứu sản xuất thăm hút dầu phục vụ xử lý sự cố tràn dầu

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ

Sản xuất thử nghiệm giống hoa lay ơn đỏ đô bằng công nghệ nuôi cấy mô

Sản xuất thử nghiệm giống hoa lay ơn đỏ đô bằng công nghệ nuôi cấy mô

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ