SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghiên cứu sản xuất thăm hút dầu phục vụ xử lý sự cố tràn dầu


Nghiên cứu sản xuất thăm hút dầu phục vụ xử lý sự cố tràn dầu

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 11/01/2021
  • Mã số: ĐT.CNC. 2004.353
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hoài Lâm
  • Thời gian thực hiện: 2006

Chi tiết