SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học diệt nấm bệnh hại cây trồng thân thiện với môi trường từ cây cỏ dại sẵn có tại Hải Phòng


Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học diệt nấm bệnh hại cây trồng thân thiện với môi trường từ cây cỏ dại sẵn có tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 12/01/2021
  • Mã số:
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Ngọc Hải
  • Thời gian thực hiện: 2006-2007

Chi tiết