SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Thử nghiệm sản xuất và khảo nghiệm phân bón A5 tại Hải Phòng

Thử nghiệm sản xuất và khảo nghiệm phân bón A5 tại Hải Phòng

Công trình nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ