SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Dự án phát triển sản xuất thử rau an toàn trái vụ trong vòm che thấp phù hợp điều kiện sinh thái tại Hải Phòng


Dự án phát triển sản xuất thử rau an toàn trái vụ trong vòm che thấp phù hợp điều kiện sinh thái tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 25/01/2021
  • Mã số:
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: TS. Đoàn hữu Thanh
  • Thời gian thực hiện: 2011-2012

Chi tiết

Trồng rau trái vụ trong Vòm che thấp có tác dụng hạn chế trực xạ mặt trời, phân tán giọt mưa giúp cho cây rau sinh trưởng và phát triển thuận lợi, cây rau khỏe, tránh không bị dập nát nên năng suất và giá bán cao, đưa tổng thu 1ha trồng rau trái vụ áp dụng vòm che đạt 125.910.000đ/ha cao hơn so với đối chứng từ 13-44 triệu đồng/ha. Đồng thời giảm chi phí mua thuốc BVTV vì cây trồng không bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa to, nắng gắt, không hấp dẫn côn trùng đến phá hại, dồng thời sương muối nên hạn chế bệnh do nấm, vi khuẩn phát sinh gây hại.

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo