SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đánh giá thực trạng nguồn gen và công tác lưu giữ, phát triển cây ăn quả đầu dòng. Giải pháp lưu giữ và phát triển cây ăn quả đầu dòng có giá trị tại Hải Phòng.


Đánh giá thực trạng nguồn gen và công tác lưu giữ, phát triển cây ăn quả đầu dòng. Giải pháp lưu giữ và phát triển cây ăn quả đầu dòng có giá trị tại Hải Phòng.

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 11/01/2021
  • Mã số: ĐT.NN. 2004.345
  • Mục nghiên cứu: Nhiệm vụ KHCN công nghệ cấp thành phố
  • Chủ nhiệm dự án: TS. Đoàn Hữu Thanh
  • Thời gian thực hiện: 2004-2006

Chi tiết