SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hỗ trợ thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 27/10/2022 về Hỗ trợ thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên toàn thành phố, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/9/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Sở KH&CN Hải Phòng đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 02 giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030 và các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố giao Thành đoàn Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện và tổ chức, hiệp hội liên quan thực hiện. Ngoài nhiệm vụ phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng và các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ được giao: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, trong đó có các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chủ trì triển khai các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; kết nối mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo các ngành nghề, lĩnh vực; phối hợp giới thiệu, kết nối các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn thành phố.

Liên hệ: http://www.startuphaiphong.com