SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sản phẩm Dịch vụ KHCN


Sản phẩm Dịch vụ KHCN

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 30/06/2020

Chi tiết

Chúng tôi nghiên cứu gì?

1. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức các hoạt động sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới.

3. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và
ngoài nước.

4. Khảo sát, tìm kiếm, làm chủ và chuyển hóa các thành quả khoa học kỹ thuật và công nghệ. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng vào sản xuất và đời sống.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, môi trường, năng lượng mới, vật liệu mới.

6. Tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa, sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, môi trường và năng lượng mới, vật liệu mới.

7. Thực hiện lưu giữ, bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật quý, có giá trị phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen đặc hữu.

 

Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo

Phòng Nghiên cứu - ứng dụng KHCN 

Liên hệ với chúng tôi  - Hotline: 0225.5640748 - 0936.007.047