SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phê duyệt Đề án khung bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025


Phê duyệt Đề án khung bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Thông tin chi tiết

  • Ngày đăng: 26/05/2021

Chi tiết

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khung bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Đề án) nhằm bảo tồn, lưu giữ an toàn và khai thác phát triển nguồn gen động vật, thực vật, thủy sản và vi sinh vật quý hiếm, có giá trị, phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cam Gia Luận - Cát Bà 

Đề án gồm 05 nội dung: Điều tra, khảo sát và thu thập bổ sung nguồn gen quý hiếm, có giá trị trên địa bàn thành phố đưa vào lưu giữ, bảo tồn, đặc biệt là các nguồn gen đặc sản, đặc hữu, đang bị đe dọa tuyệt chủng; Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen sinh vật quý hiếm hiện có và nguồn gen bổ sung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phục tráng, nhân giống, thuần chủng, phát triển các khu nuôi trồng chuyên canh…; Đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen, đảm bảo sau 5 năm 80% số nguồn gen được đánh giá ban đầu đầy đủ về tính trạng, chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, trong đó có 20% số nguồn gen được đánh giá chi tiết về năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng của các nguồn gen tiềm năng về giá trị khoa học, ứng dụng; Khai thác có hiệu quả và phát triển nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao…; Tăng cường tiềm lực cho các tổ chức, đơn vị bảo tồn, lưu giữ nguồn gen của thành phố, khuyến khích, hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện bảo tồn, khai thác, phát triển bền vững nguồn gen.

Gà Liên Minh - Cát Bà - Một trong 18 đặc sản của Hải Phòng

Phòng Lab của TRung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo - nơi lưu giữ và bảo tồn gen vật nuôi, cây trồng quý hiếm 

Nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quỹ gen của thành phố; bảo tồn và lưu giữ các nguồn gen đã có và nguồn bổ sung; thu thập, bổ sung 17 đối tượng nguồn gen (15 nguồn thực vật: Nếp cái hoa vàng Hải Phòng, Nếp xoắn Hải Phòng, Hồng cổ Hải Phòng, Lan hài đốm, Cam Đồng Dụ, Bưởi Lâm Động, Cà chua múi Hải Phòng, Dưa chuột Kỳ Sơn, Ba gạc lá to, Ba gạc vòng, Xương cá, Hoàng đằng, Kim tuyến đá vôi, Củ gió, Lõi tiền và 02 nguồn động vật: Ong nội, Tu hài)…; phục tráng một số nguồn gen lúa đặc sản, quý hiếm của Hải Phòng; bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây có múi, cây dược liệu, hoa hải đường Đặng Cương, ong nội, cá song chấm đỏ…

Cam Đồng Dụ - sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng “Tiến vua” được ghi chép trong sách Đại Nam Nhất thống chí

Lan Kim tuyến đá vôi - Loài đặc hữu và nguồn gen quí của Việt Nam

Theo Quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; lập kế hoạch triển khai các nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và định kỳ báo tình hình triển khai; đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ của Đề án...

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ejcYJRNNgjI

                  https://www.youtube.com/watch?v=XFSwF_vPUv4

Liên hệ: Trung tâm PTKHCN và Đổi mới sáng tạo