SCIENCE - TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Cung cấp DV toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cung cấp DV toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ

Gà Liên Minh Cát Bà

Gà Liên Minh Cát Bà

Sản phẩm Dịch Vụ Khoa học công nghệ, Cơ sở lưu giữ nguồn gen